page1image451683056

Komunikat
ze spotkania Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
z Przemysławem Czarnkiem, Ministrem Edukacji i Nauki w dniu 10.02.2021 r.

W dniu 10 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z Przemysławem Czarnkiem, Ministrem Edukacji i Nauki. Sekcję reprezentowali: przewodniczący KSN Dominik Szczukocki oraz trzej wiceprzewodniczący KSN: Bogusław Dołęga, Marek Kisilowski i Krzysztof Pszczółka.

Podczas spotkania przedstawiciele Krajowej Sekcji Nauki przedstawili ministrowi najważniejsze problemy jakie trapią szkolnictwo wyższe i naukę.

Przewodniczący KSN powołując się na wstępne ustalenia z listopada 2020 r., ponowił postulat powołania rady dialogu społecznego dla szkolnictwa wyższego i nauki, której jednym z podstawowych zadań będzie doprowadzenie do podpisania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. Minister poparł postulat i zadeklarował chęć podpisania PUZP. Mamy również deklarację Prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP o chęci współpracy.

Kolejnym poruszanym tematem była ewaluacja oraz wykaz czasopism. Minister poinformował, że wsłuchując się w liczna głosy docierające do ministerstwa, głownie z środowisk nauk humanistycznych i społecznych, podjął decyzję o uzupełnieniu wykazu czasopism w sposób umożliwiający szerszemu gronu naukowców publikowanie swoich osiągnięć. Obecny system ewaluacji powoduje niszczenie zespołów badawczych w uczelniach, ponieważ naukowcy są „karani” podczas wyliczania slotów za wspólne prowadzenie badań i publikowanie z osobami z tej samej jednostki. Ponadto deprecjonowane są badania inter- i multidyscyplinarne, co jest bardzo szkodliwe, ponieważ to właśnie tego typu badania prowadzą do najwybitniejszych wynalazków i osiągnięć naukowych. KSN wskazał na niekonstytucyjność zapisu ust. 7 art. 15 ustawy PSWN, który pozbawia akademickości, nadawanej przecież obecnie przez Sejm RP ustawą.

Jako zasadniczy cel systemowy w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce KSN postuluje, aby w każdym mieście wojewódzkim istniała co najmniej jedna publiczna uczelnia o charakterze społeczno-humanistycznym i jedna o profilu technicznym. Brak publicznej szkoły wyższej powoduje wiele skutków społecznych – migrację młodych osób do dużych ośrodków, z których już nie wracają, niszczenie regionalnych centrów rozwoju społeczno-kulturowego, likwidację miejsc pracy i zubożenie społeczeństwa. Należy pamiętać, że publiczne szkoły

wyższe są w wielu miastach największym właścicielem majątku narodowego i jednym z największych pracodawców publicznych. Równocześnie należy mieć na uwadze, że nie wolno oddzielać kształcenia od prowadzenia badań.

Omawiając sprawy finansów, zwrócono Ministrowi uwagę na zamrożenie działania algorytmu naliczania subwencji w 2020 roku i apelowano o uwzględnienie wzrostu subwencji wynikającej z algorytmu w 2021 roku.

Przedstawiciele KSN zwrócili uwagę na odejście od autonomii uczelni na rzecz autonomiczności władzy rektora. Omawiano kompetencje rad uczelni w obecnie obowiązującej ustawie. Poruszono temat instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki oraz niewystarczającej partycypacji przedstawicieli pracowników w tych gremiach. Wskazano konieczność zachowania reprezentatywności organów kolegialnych poprzez proporcjonalną reprezentację pracowników.

Obserwując nadużycie władzy przez niektórych rektorów w zakresie używania postępowań dyscyplinarnych do niszczenia oponentów i działaczy związkowych, KSN domaga się wprowadzenia konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności przy podejmowaniu rozstrzygnięć przez organ jednoosobowy w postępowaniach wyjaśniających i dyscyplinarnych. Równocześnie zwrócono uwagę na nierespektowanie przez niektórych rektorów zapisów ustawy o związkach zawodowych.

Kolejny temat to szczepienia przeciw COVID-19 pracowników w szkolnictwie wyższym i nauce. KSN postulował zaszczepienie w jak najkrótszym czasie wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Minister stwierdził, że w związku z zapisami Narodowego Programu Szczepień i opóźnieniami w dostawie szczepionek, w pierwszej kolejności mogą być zaszczepieni tylko nauczyciele akademiccy i pozostali pracownicy uczelni oraz doktoranci, którzy bezpośrednio będą prowadzili zajęcia ze studentami. Zapisy na szczepienia dla tej grupy mają rozpocząć się 15 lutego.

Na pytanie o zmiany w prowadzeniu zajęć w następnym semestrze, Minister poinformował, że nie przewiduje zmian, pozostawił rektorom elastyczność w podejmowaniu decyzji, które zajęcia mają być prowadzone zdalnie, a które stacjonarnie. Jeśli sytuacja się ustabilizuje, będzie rekomendacja, aby zaliczenia i sesję przeprowadzić w trybie stacjonarnym.

Minister Przemysław Czarnek ze zrozumieniem odniósł się do przedstawionych problemów i zadeklarował współpracę w ich rozwiązywaniu.

page2image449920448