Uczelniana Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność na zebraniu w dn. 09.09.2009 podjęła uchwałę o możliwości udzielenia przez Związek zapomogi edukacyjnej dla tych członków Związku „Solidarność”, którzy mają na utrzymaniu dzieci (w wieku do 24 lat) aktualnie uczące się w szkołach.
Wysokość zapomogi ustalono na 300 zł / jedno dziecko.
Osoby zainteresowane zapomogą prosimy o kontakt z Andzejem Trzebuniakiem – skarbnikiem Uczelnianej „Solidarności” (077 452 7251).