page1image63483888

Warszawa, 25.04.2022 r.

Komunikat w sprawie informacji medialnych
o wzroście wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym i nauce

Zdaniem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, przedstawione przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka opinii publicznej informacje w dniu 21 kwietnia 2022 roku w programie Poranna rozmowa w RMF FM1 prowadzonym przez red. Roberta Mazurka są nierzetelne, oparte na półprawdach, niedomówieniach i manipulacjach dotyczących podwyżek wynagrodzeń pracowników polskich uczelni publicznych oraz finansowania publicznego szkolnictwa wyższego w latach 2021 i 2022.

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”, będąca przedstawicielem demokratycznie wybranych, reprezentatywnych instytucji środowiska akademickiego, zwraca się do Pana Ministra o publiczne wycofanie się z podanych, nieprawdziwych informacji oraz oczekuje rzetelnego przedstawienia sytuacji w oparciu stan faktyczny oraz o rekomendacje, które zostały wypracowane przez powołany przez Ministra Edukacji i Nauki Zespół do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych.

Od trzech lat polskie publiczne szkoły wyższe otrzymują podstawową subwencję w zamrożonej wysokości, a projakościowa formuła algorytmu podziału środków budżetowych została zastąpiona decyzjami ministra. Zatem, być może są w Polsce uczelnie o dużej nadwyżce środków, które zostały przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń. Jednak taka sytuacja nie dotyczy zdecydowanej większości polskich uczelni publicznych. Przywołana w wypowiedzi ministra podwyżka wynagrodzeń na KUL dotyczyła wybranej części nauczycieli akademickich (a nie wszystkich pracowników uczelni) i została wprowadzona w kościelnej katolickiej szkole wyższej, która finansowana jest z różnych źródeł, w tym datków wiernych Kościoła Katolickiego. Nie może być zatem jakimkolwiek przykładem dającym się uogólnić.

Środki w wysokości „900 mln zł”, o których mówił minister nie zostały przekazane uczelniom na podwyżki, lecz była to subwencja na finansowanie zadań inwestycyjnych i miała charakter jednorazowy2, co wielokrotnie było podkreślane przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informacja o podwyżkach, które miałyby mieć miejsce od 1 października 2022 roku nie znajduje potwierdzenia w dotychczasowych wypowiedziach przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jeżeli minister, jako przedstawiciel Rządu RP zmienia dotychczas wielokrotnie przekazywaną przez MEiN informację, że nie jest w stanie uzyskać od Ministra Finansów i Rady Ministrów żadnych środków na podwyżki wynagrodzeń w roku 2022, to wskazanym byłoby, aby wcześniej zostali poinformowani o tym fakcie chociażby przedstawiciele powołanego zespołu ds. wynagrodzeń.

Finansowane z budżetu państwa instytucje sektora szkolnictwa wyższego i nauki nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie z galopującą inflacją, gwałtownym wzrostem kosztów utrzymania, presją płacową ze strony pracowników oraz kosztami udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy. Od listopada 2021 r. trwa ogólnopolska akcja protestacyjna KSN NSZZ „Solidarność”, która ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich obywateli naszego kraju na trudną sytuację nauki i szkolnictwa wyższego, a także realizację ogłoszonych postulatów3. Skierowana została też Petycja do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarzystów w sprawie poprawy sytuacji finansowej w uczelniach i instytutach4. Reprezentanci instytucji środowiska akademickiego wspólnie apelowali o podjęcie w bieżącym roku przez Rząd RP pilnych działań osłonowych w tym obszarze5. Mimo to, jak dotąd, żadne decyzje na szczeblu ministerialnym ani rządowym w tym zakresie nie zapadały.

W demokratycznym państwie minister rządu winien rzetelnie i odpowiedzialnie informować opinię publiczną o problemach działu administracji rządowej, nad którym sprawuje pieczę. Ubolewamy, że wypowiedzi ministra edukacji i nauki zaprezentowanej 21 kwietnia 2022 roku w programie Poranna rozmowa w RMF FM w żadnej mierze nie były rzetelne, odbiegły od stanu faktycznego i prowadzą do gwałtownego rozbudzenia negatywnych nastrojów społecznych, nie tylko w środowisku akademickim.

Rzecznik prasowy
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

/- dr hab. inż. Marek Kisilowski/