Poniżej umieszczamy proponowane przez Władze Uczelni zmiany w Statucie UO. Pozostawiamy je Państwu do konsultacji. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag w jak najbliższym terminie do 18.09.2023.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy UO

Zmiany w Statucie (pdf)

Zmiany mają charakter porządkujący i wynikają z następujących przesłanek:

na wniosek ZNP –> zmiana § 42 ust. 10 oraz § 47 ust. 4 i 5 – upoważnienie Senatu do uchwalenia ramowego regulaminu posiedzeń kolegium dziekańskiego i rady instytutu na wzór regulaminu posiedzeń Senatu UO;
uzupełnienie § 42 ust. 9 o zapis przy trybie głosowań kolegium dziekańskiego: “chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej”;
zmiana § 43 ust. 1 pkt 3 – koordynator kierunku jest powoływany przez Rektora do już utworzonego kierunku z uchwalonym programem studiów, więc nie tworzy nowych programów studiów, lecz proponuje zmiany do już istniejących;
na wniosek Rektorskiej Komisji ds. oceny dyrektorów instytutów i dziekanów –> zmiany w § 44 ust. 6 (z kompetencji statutowych dyrektorów Instytutów wynika, że powinni to być pracownicy “samodzielni”, aby mogli głosować w kwestiach awansów naukowych) oraz w § 45 ust. 1 pkt 1 (dziekani w swoich kompetencjach mają reprezentowanie wydziału, więc dyrektorzy powinni mieć – reprezentowanie instytutu);
zmiany w §§ 49, 50 i 57 – wynikają z realiów istniejących w naszym kraju (brakuje wyspecjalizowanej kadry lekarskiej posiadającej stopnie naukowe) i trudno utworzyć konieczne do kształcenia studentów jednostki kliniczne spełniające obecne zapisy statutowe;
uzupełnienie § 65 ust. 1 pkt 2 o zapis “co najmniej”, tak aby umożliwić powołanie komisji konkursowej w szerszym składzie niż dotychczas zapisana;
zmiany w §§ 85, 87 i 88 – doprecyzowują skład i kadencje komisji dyscyplinarnych zgodnie z zapisami ustawy PSWN;
zmiany §§ 92 i 105 – wynikają z nowelizacji ustawy PSWN – zwiększenie wieku osób uprawnionych do 70 lat;
na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej –> zmiana § 111 – wykreślenie zapisu “w liczbie co najmniej trzech osób” przy komisji skrutacyjnej na zebraniach wyborczych (zdarzyło się, że było obecnych 5 osób, jedną mieli wybrać…).